Qëndrueshmëria | City Inn

Qëndrueshmëria

Politika e Qëndrueshmërisë

Në City Inn, ne jemi të përkushtuar të reduktojmë ndikimin tonë mjedisor dhe të promovojmë përgjegjësinë sociale. Ne besojmë se praktikat tona të biznesit duhet të jenë të qëndrueshme dhe të synojnë të plotësojnë nevojat e mysafirëve tanë pa kompromentuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të përmbushur nevojat e tyre.

Qendrueshmeria mjedisore
● Ne synojmë të reduktojmë konsumin tonë të energjisë dhe të minimizojmë mbetjet duke zbatuar praktika të qëndrueshme.
● Ne do të promovojmë ruajtjen e ujit nëpërmjet përdorimit të pajisjeve me rrjedhje të ulët, duke reduktuar ngarkesat e rrobave dhe duke inkurajuar mysafirët që të ripërdorin peshqirët.
● Ne do të reduktojmë mbetjet duke ricikluar, kompostuar dhe pakësuar paketimin.
● Ne do t’i japim përparësi përdorimit të produkteve pastrimi miqësore me mjedisin dhe jo toksike dhe do të edukojmë stafin tonë për përdorimin e sigurt dhe të përgjegjshëm të kimikateve.
● Ne do të inkurajojmë transportin e qëndrueshëm duke promovuar opsionet e transportit publik dhe duke ofruar transport të automjeteve elektrike.

Përgjegjesia sociale
● Ne jemi të përkushtuar të promovojmë diversitetin, barazinë dhe përfshirjen në praktikat tona të punësimit dhe do të ofrojmë një vend pune të sigurt dhe mikpritës për të gjithë punonjësit.
● Ne do të mbështesim dhe angazhohemi me komunitetin tonë lokal nëpërmjet partneriteteve me organizatat lokale dhe duke siguruar mallra dhe shërbime nga bizneset lokale.
● Ne do t’i japim përparësi burimeve etike dhe të përgjegjshme duke punuar me furnitorë që ndajnë angazhimin tonë për qëndrueshmëri.
● Ne do të promovojmë dhe mbështesim iniciativat që përfitojnë mjedisin dhe komunitetin lokal

Përmirësim të vazhdueshëm
● Ne do të vlerësojmë vazhdimisht praktikat tona të qëndrueshmërisë dhe do të kërkojmë mundësi për të përmirësuar dhe për të inovuar.
● Ne do të vendosim objektiva të matshëm të qëndrueshmërisë dhe do të raportojmë rregullisht për progresin tonë.
● Ne do të edukojmë mysafirët dhe stafin tonë për iniciativat tona të qëndrueshmërisë dhe do të inkurajojmë pjesëmarrjen e tyre në arritjen e qëllimeve tona të qëndrueshmërisë.

Në City Inn ne jemi të përkushtuar të jemi një biznes i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm. Duke punuar së bashku, ne mund të kemi një ndikim pozitiv në mjedisin dhe komunitetin tonë për brezat që vijnë.

 

Politika e shëndetit dhe sigurisë

Në City Inn, ne jemi të përkushtuar të ofrojmë një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm për të gjithë mysafirët dhe punonjësit tanë. Ne e njohim përgjegjësinë tonë për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e të gjithëve në ambientet tona dhe kemi zbatuar politikat e mëposhtme për të siguruar një përvojë të sigurt dhe të shëndetshme për të gjithë:

Pajtueshmëria me Rregulloret e Shëndetit dhe Sigurisë
Ne jemi në përputhje me të gjitha rregulloret lokale, rajonale dhe kombëtare të shëndetit dhe sigurisë, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me sigurinë nga zjarri, sigurinë ushqimore dhe menaxhimin e emergjencave.

Vlerësimi i Riskut
Ne vlerësojmë rregullisht rreziqet që lidhen me operacionet tona dhe marrim masat e nevojshme për të minimizuar ose eliminuar këto rreziqe.

Trajnimi dhe Edukimi
Ne u ofrojmë punonjësve tanë trajnime të rregullta për shëndetin dhe sigurinë për t’u siguruar që ata janë të vetëdijshëm për rreziqet e mundshme dhe kuptojnë procedurat e duhura që duhen ndjekur në rast emergjence.

Higjiena
Ne mbajmë standarde të larta të higjienës në të gjithë hotelin, duke përfshirë pastrimin e rregullt të dhomave të miqve, zonave publike dhe zonave të përgatitjes së ushqimit.

Pajisje sigurie
Ne ofrojmë pajisje të përshtatshme sigurie për punonjësit tanë për t’i mbrojtur ata nga rreziqet e mundshme, dhe ne rregullisht inspektojmë dhe mirëmbajmë këtë pajisje për t’u siguruar që janë në gjendje të mirë.

Siguria e Vizitorëve
Ne e marrim seriozisht sigurinë dhe sigurinë e mysafirëve tanë dhe kemi zbatuar masa të tilla si kamerat e sigurisë, bravat e sigurta dhe ndriçimi emergjent për të garantuar sigurinë e tyre.

Ne inkurajojmë të gjithë mysafirët tanë të ndjekin politikat tona të shëndetit dhe sigurisë dhe t’i raportojnë menjëherë stafit tonë çdo shqetësim. Duke punuar së bashku, ne mund të ruajmë një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm për të gjithë.

 

Politika mjedisore e CITY INN

Angazhimi ynë

Menaxhmenti i lartë në City INN e kupton rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe ne jemi të përkushtuar të menaxhojmë biznesin tonë në një mënyrë që minimizon dhe redukton ndikimin tonë në mjedis.

Qëllimet tona

1) Për të reduktuar emetimet tona të karbonit, përdorimin e ujit dhe prodhimin e mbetjeve përmes zbatimit të hapave të mëposhtëm:

 • Regjistrimi dhe monitorimi i rregullt i sasisë së energjisë dhe ujit që përdorim, si dhe mbetjeve që prodhojmë
 • Vendosja e informacionit në dhomat e miqve për mënyrën e kursimit të energjisë dhe ujit
 • Sigurimi i produkteve më të qëndrueshme për të zëvendësuar artikujt plastike me përdorim të vetëm
 • Ujitja e bimëve tona gjatë natës
 • Merrni të gjitha masat e arsyeshme për të kursyer ujin dhe merrni masa për të ripërdorur ujin kudo që të jetë e mundur.

2) Për të minimizuar të gjitha format e ndotjes nga operacionet tona të biznesit duke zbatuar hapat e mëposhtëm:

 • Rishikimi dhe zëvendësimi i vazhdueshëm i kimikateve të pastrimit që përdorim me alternativa të certifikuara eko-miqësore
 • Përdorni postën elektronike aty ku është e mundur për të reduktuar përdorimin e letrës
 • Politika e peshqirëve dhe lirive
 • Kërkimi i vazhdueshëm i njohurive dhe teknologjisë së re që siguron mbrojtje më të madhe të mjedisit
 • Gjithmonë kërkoni për pajisjet më të mira dhe më efikase përpara se të blini
 • Informoni vazhdimisht punonjësit se si të kujdesen për mjedisin.
 • Përdorni vetëm automjete elektrike për transportin e mysafirëve
 • Check-in në internet

Çfarë bëjmë për të arritur qëllimet tona?

 • Ne kemi instaluar një numër të konsiderueshëm panelesh diellore në çatinë tonë për të rritur qëndrueshmërinë dhe zgjidhjet e energjisë së rinovueshme.
 • Ne përdorim dritat LED me energji të ulët në të gjithë Hotelin dhe të gjitha zonat e përbashkëta janë të pajisura me PIR për të reduktuar përdorimin e energjisë.
 • Ne do të respektojmë gjithmonë ligjin në të gjitha veprimet tona dhe do të rishikojmë vazhdimisht politikën tonë për të përmirësuar ndikimin tonë në mjedis.
 • Ne do të promovojmë dhe lehtësojmë përmirësimet e vazhdueshme.
 • Hoteli ynë është i lidhur me ngrohje qendrore, prandaj nuk kemi nevojë për energji elektrike për ngrohje
 • Ne kemi ndryshuar pajisjet e tualetit në produkte të çertifikuara miqësore me mjedisin me kontejnerë rimbushëse, në mënyrë që të shmangim plastikën e përdorur vetëm dhe të zvogëlojmë prodhimin e mbetjeve.

Kjo deklaratë e politikës do të rishikohet çdo vit për të siguruar që ajo të mbetet e zbatueshme për aktivitetet e Hotelit dhe çdo marrëveshje të bërë ndërmjet Hotelit dhe palëve të tij të interesuara.

 

Riciklimi në City Inn

Të nderuar mysafir,

Në hotelin tonë, ne përpiqemi të jemi të ndërgjegjshëm ndaj mjedisit në të gjitha aspektet e operacioneve tona, duke përfshirë menaxhimin e mbetjeve. Ne besojmë se riciklimi është një mënyrë e rëndësishme për të reduktuar mbetjet dhe për të ruajtur burimet natyrore. Megjithatë, në Kosovë, aktualisht nuk ka asnjë rregullore për ndarjen e mbeturinave dhe asnjë udhëzim të autoritetit për këtë çështje.

Ne e kuptojmë se kjo mund të jetë konfuze për mysafirët që janë mësuar të riciklojnë në vendet e tyre. Megjithatë, ne kemi marrë një vendim të ndërgjegjshëm për të mos ofruar kosha riciklimi në hotelin tonë për disa arsye. Së pari, pa rregullimin dhe udhëzimet e duhura, nuk ka asnjë garanci që mbetjet që mbledhim në kazanët e riciklimit do të ricikloheshin. Në fakt, ekziston rreziku që mbetjet të përfundojnë në landfille, gjë që do të ishte kundërproduktive ndaj synimit tonë për reduktimin e mbetjeve.

Së dyti, infrastruktura e menaxhimit të mbeturinave në Kosovë është ende në zhvillim, dhe ne besojmë se mënyra më efektive për të promovuar praktikat e qëndrueshme të menaxhimit të mbeturinave është të punohet me autoritetet dhe organizatat lokale për të krijuar një sistem gjithëpërfshirës dhe efektiv të riciklimit.

Së fundi, ne i marrim seriozisht përgjegjësitë tona mjedisore dhe përpiqemi të minimizojmë ndikimin tonë në mjedis. Një nga mënyrat se si e bëjmë këtë është duke ricikluar sa më shumë mbeturina të jetë e mundur. Ne dërgojmë shishe qelqi për riciklim dhe kërkojmë bashkëpunimin tuaj në këtë çështje duke lënë çdo shishe qelqi në tavolinë. Stafi ynë do t’i mbledhë ato dhe do të sigurojë që ato të dërgohen për riciklim si pjesë e iniciativave tona të qëndrueshmërisë. Ne kemi zbatuar gjithashtu një sërë iniciativash të tjera për të reduktuar ndikimin tonë mjedisor, të tilla si reduktimi i konsumit të energjisë dhe ujit, dhe përdorimi i produkteve pastrimi miqësore me mjedisin.

Shpresojmë që ta kuptoni vendimin tonë për të mos ofruar kosha riciklimi në këtë moment dhe ju inkurajojmë të bashkoheni me ne në përpjekjet tona për të reduktuar mbetjet dhe për të mbrojtur mjedisin.

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin.

 

Politika e City Inn Hotel per Pune dhe të Drejtave të Njeriut

Angazhimi ynë

Menaxhmenti i lartë në City Inn Hotel është i përkushtuar për të menaxhuar biznesin e tij në një mënyrë që është në përputhje me standardet e punës dhe të drejtat e njeriut të njohura në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Ne e njohim përgjegjësinë tonë për të respektuar dhe mbrojtur këto të drejta në marrëdhëniet tona me punonjësit, mysafirët, furnitorët, komunitetin lokal dhe të gjithë aktorët e tjerë të biznesit.

Hoteli City Inn nuk toleron asnjë formë ngacmimi ose diskriminimi, duke përfshirë diskriminimin në bazë të gjinisë, moshës, kombësisë, ngjyrës së lëkurës, orientimit seksual ose aktivitetit sindikal.

Ne sigurojmë që praktikat e drejta të punës dhe të drejtat e njeriut në përgjithësi mbështeten, promovohen dhe mbështeten

 • Përfshirja e dhjetë parimeve të Paktit Global të OKB-së në politikat dhe procedurat tona

Të drejtat e njeriut

Parimi 1: Bizneset duhet të mbështesin dhe respektojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut të shpallura ndërkombëtarisht; dhe

Parimi 2: sigurohuni që ata të mos jenë bashkëfajtorë në shkeljet e të drejtave të njeriut.

Fuqija puntore

Parimi 3: Bizneset duhet të mbrojnë lirinë e asociimit dhe njohjen efektive të së drejtës për negociata kolektive;

Parimi 4: eliminimi i të gjitha formave të punës së detyruar dhe të detyruar;

Parimi 5: heqja efektive e punës së fëmijëve; dhe

Parimi 6: eliminimi i diskriminimit në lidhje me punësimin dhe profesionin.

Mjedisi

Parimi 7: Bizneset duhet të mbështesin një qasje paraprake ndaj sfidave mjedisore;

Parimi 8: ndërmarrja e iniciativave për të promovuar përgjegjësi më të madhe mjedisore; dhe

Parimi 9: inkurajoni zhvillimin dhe përhapjen e teknologjive miqësore me mjedisin.

Anti-Korrupsioni

Parimi 10: Bizneset duhet të punojnë kundër korrupsionit në të gjitha format e tij, duke përfshirë zhvatjen dhe ryshfetin.

 • Duke i dhënë përparësi furnizuesve dhe partnerëve rajonalë dhe lokalë që ndajnë vlerat tona
 • Të ketë një proces të drejtë dhe transparent rekrutimi i cili bazohet në diversitet, barazi dhe përfshirje
 • Kudo që është e mundur duke u ofruar punonjësve tanë mundësi promovimi dhe rishikime të pagave
 • Komunikimin e ankesave tona dhe procedurat disiplinore për të gjithë punonjësit tanë në fillim të punësimit të tyre
 • Lejimi i punonjësve për t’u anëtarësuar në një sindikatë dhe për të marrë pjesë në aktivitetet sindikale gjatë orarit të punës
 • Ofrimi i mundësive të trajnimit për të gjithë punonjësit tanë për zhvillim personal dhe profesional (kurse gjuhësore, seminare për menaxhimin e stresit, trajnime specifike për role)
 • Mbledhja e reagimeve të punonjësve për të përmirësuar mirëqenien e tyre në vendin e punës

 

Politika e mbrojtjes së fëmijëve në Hotel City Inn

Angazhimi ynë

City Inn është i përkushtuar për të promovuar sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë fëmijëve që qëndrojnë në ose pranë hotelit tonë. Ne e pranojmë se si hotel, ne kemi një përgjegjësi unike për të ndihmuar në identifikimin, parandalimin dhe raportimin e rasteve të shfrytëzimit dhe abuzimit të fëmijëve që ndodhin brenda ose pranë ambienteve të hotelit. Kjo politikë përcakton angazhimin tonë për mbrojtjen e fëmijëve dhe përshkruan hapat që marrim për të krijuar një mjedis të sigurt dhe të sigurt për të gjithë fëmijët.

Fëmijët e të gjitha moshave janë të mirëpritur në City Inn.

Fëmijët e moshës 12 vjeç e poshtë, qëndrojnë falas kur ndajnë dhomën me një ose më shumë të rritur që paguajnë, duke përdorur shtratin ekzistues. Si prindër, kujdestarë ose miq të fëmijëve, ata janë personalisht dhe ligjërisht përgjegjës dhe duhet t’i mbikëqyrin ata në çdo kohë. Për arsye sigurie, ne inkurajojmë të mos i lini fëmijët pa mbikëqyrje në dhomat e miqve ose t’i lejoni ata të bredhin në pronën e hotelit pa mbikëqyrje.

Deklarata e Politikës

City Inn është i përkushtuar të promovojë sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë fëmijëve që qëndrojnë në ose pranë hotelit tonë. Ne besojmë se çdo fëmijë ka të drejtë të mbrohet nga dëmtimet dhe do të marrim të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar që fëmijët të mbrohen nga abuzimi ose shfrytëzimi ndërsa jemi nën kujdesin tonë.

Angazhimet tona

Për të arritur këtë politikë, ne do të:

Siguroni një mjedis të sigurt dhe të sigurt për të gjithë fëmijët që qëndrojnë në ose pranë hotelit tonë.

Sigurojini stafit tonë materiale për të njohur shenjat e shfrytëzimit dhe abuzimit të fëmijëve dhe për t’u siguruar atyre njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për t’u përgjigjur siç duhet. (Materialet e Kodit)

Bashkëpunoni plotësisht me çdo autoritet përkatës në hetimin e shqetësimeve për mbrojtjen e fëmijëve dhe ofroni mbështetje për çdo fëmijë dhe familje të prekur.

Rishikoni dhe përditësoni rregullisht politikën tonë për mbrojtjen e fëmijëve për t’u siguruar që ajo të mbetet e rëndësishme dhe efektive.

Rolet dhe përgjegjësitë

Të gjithë punonjësit dhe kontraktorët e City Inn kanë përgjegjësinë për të mbrojtur fëmijët dhe për të parandaluar abuzimin ose shfrytëzimin. Kjo perfshin:

Raportimi i çdo shqetësimi në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve te Menaxheri

Bashkëpunimi i plotë me çdo hetim mbi shqetësimet për mbrojtjen e fëmijëve.

Trajtimi i të gjithë fëmijëve me respekt dhe dinjitet dhe shmangia e çdo sjelljeje apo gjuhe që mund të perceptohet si abuzive ose shfrytëzuese.

Çdo mysafir në hotelin tonë duhet të kalojë një procedurë check-in e cila kërkon ID ose Pasaportë. Kjo përfshin gjithmonë fëmijët që vijnë në hotelin tonë. Lista e të ftuarve në bord dërgohet çdo natë në polici, duke përfshirë të gjitha detajet.

 

Politika e Angazhimit të Komunitetit të CITY INN

Angazhimi ynë

Menaxhmenti i lartë në City INN është i përkushtuar të mbështesë dhe të punojë me komunitetin lokal në të cilin jemi bazuar.

Ne jemi të përkushtuar të operojmë biznesin tonë në një mënyrë që ndihmon në ruajtjen dhe promovimin e kulturës dhe trashëgimisë së destinacionit, si dhe ekonomisë lokale.

Ne besojmë se mbajtja e një dialogu të vazhdueshëm me komunitetin tonë lokal është thelbësor për të siguruar që po kontribuojmë në mirëqenien e banorëve vendas dhe mjedisit të tyre të jetesës.

Qëllimet tona

 • Mbështetja e nismave që përmirësojnë komunitetin
 • Mbështetja e ekonomisë lokale
 • Respektimi dhe mbrojtja e kulturës, traditave dhe mënyrës së jetesës lokale
 • Mbështetja dhe mbrojtja e aksesit në burimet dhe shërbimet thelbësore
 • Mbështetja e ngjarjeve kulturore dhe bamirëse

Çfarë bëjmë për të arritur qëllimet tona

 • Ne inkurajojmë mysafirët tanë të eksplorojnë historinë, kulturën dhe traditat e destinacionit dhe komunitetit tonë lokal, si dhe produktet dhe shërbimet lokale.
 • Zhvilluar një udhëzues audio për Prishtinën ku përfshihen të gjitha pamjet kryesore të qytetit. Aplikacioni është në shtatë gjuhë të ndryshme.
 • Ku është e mundur, ne u japim përparësi produkteve dhe shërbimeve lokale dhe rajonale
 • Ne i japim përparësi stafit lokal në procesin e rekrutimit
 • Çdo vit ne ofrojmë praktikë për banorët vendas, veçanërisht për të rinjtë
 • Ne japim kontribute financiare vjetore për ngjarje të ndryshme kulturore dhe bamirësie. Deri tani kemi mbështetur; Festivali i pianos Chopin, Java e Jazz-it në Prishtinë, Dam fest, Elina Duni, Festivali Erdh lezeti, Autostrada Bienale, Evenimenti i Bamirësisë së Alumni të RIT Kosovo, Festivali i Samitit.
 • Aty ku është e mundur investojmë në ambientin përreth. Ne kemi mbjellë 25 pisha në kopshtin e një qendre mjekësore dhe i mirëmbajmë rregullisht.
 • Ne marrim pjesë dhe marrim iniciativa në një pastrim lagje
 • Ne veprojmë në një mënyrë të përgjegjshme shoqërore në drejtimin e biznesit tonë dhe marrim një pozicion udhëheqës në komunitetin lokal në një sërë aktivitetesh, duke përfshirë praktikat më të mira mjedisore, mbështetjen e bamirësive lokale dhe grupeve mbështetëse, gjithashtu duke u përfshirë në projekte dhe iniciativa të komunitetit lokal. . Së fundmi ne kemi aplikuar në bashki për të patur lejen për të vendosur një karikues për makinat elektrike për përdorim komunitar përballë hotelit tonë.

Kjo deklaratë e politikës do të rishikohet çdo vit për të siguruar që ajo të mbetet e zbatueshme dhe të përditësojë aktivitetet në këtë drejtim.

 

Informacion rreth Turizmit të Përgjegjshëm për Vizitorët

Në hotelin tonë, ne jemi të përkushtuar të promovojmë praktika të përgjegjshme turistike. Ndërsa eksploroni qytetin ose vendin tonë të bukur, ju inkurajojmë të respektoni mjedisin, komunitetet dhe kulturat lokale gjatë qëndrimit tuaj.

Respekti për kafshët dhe habitatin e tyre

Ju lutemi kini parasysh kafshët dhe habitatet e tyre kur eksploroni destinacionin. Shmangni prekjen ose ushqyerjen e kafshëve dhe mos shqetësoni mjedisin e tyre natyror. Ne gjithashtu inkurajojmë mysafirët të mbështesin përvojat e përgjegjshme të kafshëve të egra që kanë prioritet mirëqenien dhe ruajtjen e kafshëve.

Ju lutemi vini re se në Prishtinë ka shumë qen rrugësh. Ndonëse shumica e tyre janë miqësore, ne i këshillojmë mysafirët që të mos u afrohen atyre, veçanërisht nëse udhëtoni me fëmijë. Nëse ndesheni me një qen rruge dhe ndiheni të kërcënuar, ju lutemi qëndroni të qetë dhe largohuni ngadalë.

Zonat e Mbrojtura në Prishtinë

Ka disa zona të veçanta të mbrojtura në Prishtinë që kërkojnë vëmendje dhe kujdes të veçantë. Shumica e zonave të mbrojtura kanë rregulla për të mbrojtur mjedisin natyror dhe jetën e egër. Këto mund të përfshijnë kufizime se ku mund të shkoni, çfarë mund të bëni dhe si mund të silleni. Sigurohuni që të ndiqni këto rregulla dhe rregullore.

Disa nga zonat e mbrojtura në dhe afër Prishtinës;

 1. Parku i Gërmisë – një zonë e njohur rekreative me peizazh të pyllëzuar, shtigje ecjeje dhe zona pikniku. Parku mbrohet si një monument natyror dhe përfshin një gamë të larmishme speciesh bimore dhe shtazore.
 2. Shpella e Gadimes – një formacion shpellor natyror që ndodhet afër qytetit të Gadimes. Shpella mbrohet si një monument natyror dhe përmban formacione gjeologjike unike dhe një larmi speciesh që banojnë në shpella.
 3. Resorti i skijimit Brezovica – një vendpushim skijimi i vendosur në malet e Sharrit afër Prishtinës. Zona mbrohet si park natyror dhe përfshin një sërë flore dhe faune, duke përfshirë arinjtë e murrmë, ujqërit dhe rrëqebullin.
 4. Liqeni i Batllavës – një liqen i krijuar nga njeriu i vendosur pak jashtë Prishtinës. Liqeni mbrohet si monument natyror dhe përmban një sërë llojesh ujore dhe shpendësh.

Sjellja jashtë hotelit dhe kur vizitoni zona natyrore, komunitete lokale dhe vende të ndjeshme kulturore ose historike

Ne i inkurajojmë mysafirët të sillen me përgjegjësi kur vizitojnë zona natyrore, komunitete lokale dhe vende të ndjeshme kulturore ose historike. Ju lutemi respektoni zakonet dhe traditat vendase dhe visheni siç duhet për rastin.

Faleminderit që zgjodhët hotelin tonë dhe për angazhimin tuaj ndaj praktikave të përgjegjshme turistike. Shpresojmë që të shijoni qëndrimin tuaj duke respektuar mjedisin, komunitetet dhe kulturat lokale.

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga stafi ynë.

 

Politika e programit të vullnetarizmit të mysafirëve

Në hotelin tonë, ne jemi të përkushtuar të promovojmë turizmin e qëndrueshëm dhe të kemi një ndikim pozitiv në komunitetet dhe mjediset ku operojmë. Ne e njohim vlerën e pjesëmarrjes së mysafirëve në përpjekjet tona për qëndrueshmëri dhe ofrojmë një program vullnetarizmi për mysafurët për të mbështetur komunitetet dhe mjedisin tonë lokal.

Politika e mëposhtme përshkruan udhëzimet për programin tonë të vullnetarizmit të ftuar:

Përshtatshmëria: Të gjithë të ftuarit që janë të interesuar të marrin pjesë në programin e vullnetarizmit të të ftuarve duhet të jenë të paktën 18 vjeç dhe me shëndet të mirë fizik. Të ftuarit duhet gjithashtu të nënshkruajnë një heqje përgjegjësie përpara se të marrin pjesë në ndonjë aktivitet vullnetar.

Aktivitetet: Aktivitetet vullnetare do të ndryshojnë në varësi të nevojave të komunitetit lokal dhe mjedisit. Aktivitetet mund të përfshijnë pastrime të lagjeve, kontakt me komunitetin, përpjekje për ruajtjen dhe aktivitete të tjera të lidhura. Aktivitetet do të drejtohen nga stafi ynë i trajnuar ose organizata partnere.

Angazhimi në kohë: Programi i vullnetarizmit për të ftuarit është plotësisht fakultativ dhe nuk do të ndërhyjë në aktivitetet e rregullta të hotelit të mysafirëve. Aktivitetet vullnetare do të planifikohen në kohë të përshtatshme dhe nuk do të kalojnë 4 orë në ditë.

Siguria: Siguria e mysafirëve tanë është prioriteti ynë kryesor. Të gjithë vullnetarët e ftuar do të pajisen me pajisje sigurie dhe do t’u kërkohet të ndjekin udhëzimet e sigurisë gjatë aktiviteteve vullnetare.

Regjistrimi: Të ftuarit që janë të interesuar të marrin pjesë në programin e vullnetarizmit të të ftuarve duhet të regjistrohen në recepsion të paktën 24 orë përpara. Pjesëmarrja është subjekt i disponueshmërisë dhe kufizimeve të kapacitetit të mysafirëve.

Kodi i Sjelljes: Të gjithë të ftuarit që marrin pjesë në programin e vullnetarizmit të ftuar duhet t’i përmbahen kodit tonë të sjelljes. Çdo sjellje e papërshtatshme ose mosndjekja e udhëzimeve mund të rezultojë në anulimin e aktivitetit vullnetar dhe/ose largimin nga programi.

Ne besojmë se përmes programit tonë të vullnetarizmit të ftuar, ne mund të krijojmë një ndikim pozitiv në komunitetet dhe mjedisin tonë lokal, duke ofruar gjithashtu një përvojë kuptimplote dhe shpërblyese për mysafirët tanë.